Hệ số khả năng thanh toán cho biết khách hàng có khả năng thanh toán hay không, không chỉ thể hiện khả năng về tài chính mà còn thể hiện ở khả năng chi trả.

1. Khả năng thanh toán ngắn hạn:

Khả năng thanh toán ngắn hạn = Giá trị tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Hệ số này cho biết khách hàng có đủ tài sản lưu động để đảm bảo trả nợ ngắn hạn không. Nếu hệ số từ 1 đến 2 thì khả năng thanh toán bình thường. Nếu hệ số nhỏ hơn 1 là biểu hiện thiếu khả năng thanh toán, cần đi sâu tìm hiểu nguyên nhân.

2. Khả năng thanh toán nhanh:

 Khả năng thanh toán nhanh = (Giá trị tài sản lưu động – Giá trị hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Hệ số này cho biết khả năng lưu chuyển các nguồn tiền nhanh để trả nợ khi không có thu nhập từ nguồn bán hàng. Ở Việt Nam, hệ số này từ 0,5 đến 1 là bình thường. Nếu nhỏ hơn 0,5 là biểu hiện khả năng thanh toán gặp khó khăn.

3. Khả năng thanh toán tức thời:

Khả năng thanh toán tức thời = Tổng số tiền mặt và coi như tiền mặt / Nợ ngắn hạn

Hệ số này mức từ 0,1 đến 0,5 là biểu hiện lượng tiền mặt được duy trì bình thường

4. Vốn lưu động:

Vốn lưu động = Giá trị tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu này phản ánh tính ổn định nguồn vốn hỗ trợ cho tài sản lưu động nhiều hay ít.

https://cafef.vn/he-so-kha-nang-thanh-toan-la-gi-cach-tinh-va-y-nghia-20220226183327681.chn

Previous post Gần 1,2 triệu lượt hộ dân được vay vốn chính sách
Next post Ngân hàng đang có những bước đi “vô định”