Theo kết luận Thanh tra, trong công tác thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án nâng cấp, mở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 3 (Ban bồi thường) đã chiết tính bồi thường, hỗ trợ cho người dân thu hồi đất cao hơn so với quy định tại phương án bồi thường, hỗ trợ đã được duyệt với số tiền 336.683.000 đồng.

Một số dự án kéo dài thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ ảnh hưởng đến tiến độ dự án (dự án mở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Nguyễn Văn Trỗi; dự án 590 Cách Mạng Tháng Tám).

Việc hỗ trợ thêm của chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách còn chưa có tiêu chí cụ thể, trong cùng dự án mức hỗ trợ khác nhau, do đó ảnh hưởng đến tâm lý so bì giữa các hộ dân. Có trường hợp số tiền hỗ trợ thêm ngoài phương án cao hơn 10 lần so với chính sách quy định. Việc này ảnh hưởng đến các dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Ban Bồi thường quận 3 chia tiền bồi thường, hỗ trợ thành nhiều đợt chi trả cho người bị thu hồi đất, một số trường hợp chậm chi trả đến 60 – 80 ngày. Có trường hợp Ban Bồi thường chậm chuyển hồ sơ cho chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán với Kho bạc nhà nước.

Bốn dự án do Ban Bồi thường quận 3 làm chủ đầu tư đều chậm thủ tục quyết toán dự án hoàn thành; các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do đơn vị khác làm chủ đầu tư, Ban Bồi thường quận 3 chậm chuyển hồ sơ bồi thường cho chủ đầu tư quyết toán.

Theo Thanh tra, việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ bồi thường về lập dự toán chưa sát với thực tế. Năm 2015, 2016 chỉ tiêu thu thực tế đạt tỷ lệ thấp so với dự toán. Số tiền thu hàng năm không đảm bảo trang trải cho hoạt động tại Ban Bồi thường, hàng năm phải ứng kinh phí ngân sách để chi trả chi phí hoạt động. Đến ngày 31/7/2017, Ban Bồi thường còn nợ ngân sách quận 3 hơn 2 tỷ.

Từ những sai phạm trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND Tp.HCM chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 3 thực hiện thu hồi hoàn trả ngân sách số tiền 336.683.000 đồng do đã bồi thường, hỗ trợ cao hơn quy định của phương án.

Đồng Thời, đề nghị Chủ tịch UBND quận 3 tổ chức kiểm điểm, trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân thuộc quận có liên quan. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Chỉ đạo Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 3 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan. Qua kiểm điểm đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ để có biện pháp kiện toàn, cũng cố tổ chức, hoạt động của Ban Bồi thường.

Previous post Yêu cầu đẩy nhanh xây đường kết nối cao tốc với Vành đai 3 hơn 2.500 tỷ đồng
Next post Chớp thời cơ thị trường ô tô phục hồi, VEAM, Savico, City Auto, Haxaco lãi tốt trong nửa đầu năm 2021