Định nghĩa hệ số K

Tuy pháp luật đất đai hiện không quy định hay giải thích hệ số K là gì nhưng tỉnh, thành nào cũng quy định hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất) để tính giá đất cụ thể. Cụ thể, hàng năm các tỉnh, thành đều quy định rõ hệ số K đối với từng loại đất, từng khu vực.

Như vậy có thể hiểu, hệ số K là hệ số dùng để tính giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương và bảng giá đất. Hệ số K do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Một số quy định về hệ số K bao gồm:

– Hệ số K của các tỉnh, thành là khác nhau vì căn cứ quyết định hệ số K và cơ quan có thẩm quyền quyết định là khác nhau. Do vậy, thửa đất ở đâu phải tính hệ số K theo quy định tại tỉnh, thành đó.

– Hệ số K được xác định căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất (không phụ thuộc 100% vào ý chí của Nhà nước).

– Hệ số K để tính giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và áp dụng theo từng năm, trừ trường hợp áp dụng hệ số K để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, hệ số K để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không được quyết định trước thời điểm thực hiện thu hồi đất. Vì vậy, khi áp dụng hệ số K để tính giá đất phải áp dụng đúng thời điểm hệ số K còn hiệu lực.

Cách tính giá đất theo hệ số K

Hiện nay, giá đất được tính theo các phương pháp khác nhau, gồm: Phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Trong các phương pháp trên thì hệ số K được sử dụng để tính giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Phương pháp này được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP như sau:

5. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành.

Previous post TPBank tiếp nhận hàng nghìn lượt ủng hộ thông qua Quỹ vắc-xin trên app
Next post Theo đuổi Sứ mệnh thịnh vượng, TVC hái quả ngọt ở mảng quản lý tài sản